معرفی معاون مدیر پشتیبانی

بازدید: 1533

مدیریت خدمات پشتیبانی از مباحث بنیادی مدیریت منابع در سازمان های امروزی بوده و نقش پررنگ و تأثیرگذاری در شکل گیری و فرجام فرآیندهای اصلی ، ظهور و بروز ظرفیت ها و بهبود عملکرد سازمان ایفامی کند. رسالت مدیریت خدمات پشتیبانی سیاست گذاری و اقدام در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه و صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی و رفاهی به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه می باشد. افزایش و بهبود مستمر خدمات پشتیبانی همواره موجبات افزایش انگیزه کارکنان و در نهایت ارتقاء بهره وری سازمان را فراهم خواهد آورد.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر رضا ایروانی

مدرک تحصیلی :دکتری پزشکی عمومی 

سوابق اجرایی: رئیس شبکه بهدشت و درمان شهرستان تایباد  ، مدیرمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی  هاشمی نژاد مشهد 

و معاون مدیرپشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی                                                                       

  آدرس :مشهد،میدان جوان ،بلوار شهید فکوری ،شهرک دانش و سلامت 

  شماره تماس :38049003

  شماره نمابر: 38798385 051

 پست الکترونیک:    IravaniR1[at]mums.ac.ir
 

  

 

 

 

 


منو اصلي