شاخص ها

بازدید: 1169
کتابچه ارزیابی عملکرد و چک لیستهای مربوطه
 
 
 
کتابچه عملکرد سطح 1 (شاخص هاي محيطي:نظارت استاني برواحدهاي تابعه)
کتابچه عملکرد سطح 2 (شاخص هاي ستادي :نظارت وزارت براستانها)

 

نمودارهاي خودارزيابي سال91مديريت پشتيباني و واحدهاي تحت پوشش

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

منو اصلي