اعضاء کمیته رفاهی دانشگاه

بازدید: 442
ردیف
نام و نام خانوادگی


ردیف
نام و نام خانوادگی
1  آقای دکتر حسن منفرد  10   آقای امیر افشار(شبکه کاشمر)
2 آقای محمد حسن لاکی (بیمارستان قائم )  11  آقای سعید بیرجندی(شبکه درگز) 
3 آقای محسن حسنی (بیمارستان قائم)  12  آقای محمود چنارکی(بیمارستان کامیاب) 
4
آقای محسن ارحنه (حراست ) 13  آقای فرجاد قندهاری زاده (بیمارستان هاشمی نژاد) 
5  آقای محمد اسلامی (بیمارستان امام رضا)   14  آقای علی اصغر طاهری نیا(شبکه تایباد) 
6 آقای سید علیرضا موسوی حصار(بیمارستان امام رضا)   15  آقای مصطفی شمشیری 
7 آقای سید علیرضا غفوریان (مرکز بهداشت شماره 5)   16 خانم لیلا مظفریان 
8  آقای جواد ادینه (اداره رفاه)   17 خانم فاطمه لتری 
9 خانم الهه بانکیان (مرکز بهداشت استان )  18  خانم لیلا وطندوست 

منو اصلي