کارگروه تخصصی خدمات

بازدید: 128
ردیف
نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر حسن منفرد مدیر پشتیبانی دانشگاه
2 آقای جواد قدمگاهی
رئیس اداره خدمات دانشگاه
3 آقای هادی هنرمند
کارشناس اداره خدمات دانشگاه
4
آقای فریدون هاشمی 
مسئول امور عمومی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی کامیاب
5 آقای پرویز ملک زاده
مسئول امور عمومی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
6 آقای سید مجید حسینی رئیس امور اداری مرکز بهداشت شماره 2 
7 آقای محمد علی نجاری مسئول امور عمومی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)
8 آقای رسول جوکار
رئیس امور اداری بیمارستان دکتر شریعتی
9 آقای شیری مسئول امور عمومی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی قائم (عج)

 

 

 

 

  اهداف کارگروه تخصصی اداره خدمات دانشگاه
1 اولویت پرداختن به آموزش پرسنل نیروهای خدماتی و نیازسنجی آموزش برای نیروهای فوق الذکر
2 بازنگری در شرح وظایف تخصصی امور عمومی و ارائه آن در کارگروه اداره خدمات دانشگاه
3 تشکیل کارگروه جهت سیاستگذاری کلان در سطح واحد های اقماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4
تثبیت نقش کارگروه به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره خدمات در تدوین مصوبات
5 توسعه و بسط مصوبات کارگروه به سایر واحد های اقماری دانشگاه مشهد در غالب بخشنامه ها
6 مستند سازی پیشنهادات و درج آن در سایت دانشگاه و صفحه مدیریت پشتیبانی دانشگاه
7 تدوین کتابچه آنچه یک مسئول امور عمومی باید بداند


  صورتجلسات کارگروهها
1 صورت جلسه اول
2 صورت جلسه دوم
3 صورت جلسه سوم
4 صورت جلسه چهارم

منو اصلي