کارگروه تخصصی تدارکات

بازدید: 181
  معرفی اعضاء کارگروه
ردیف
نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر حسن منفرد مدیر پشتیبانی دانشگاه
2 آقای جلال حاجی علی
رئیس اداره تدارکات دانشگاه
3 آقای حمید علیپور

مسئول تدارکات مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی امام رضا (ع)

4 آقای محمدرضا شاکری

 مسئول تدارکات مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی قائم (عج)

5 آقای احمدرضا اسدیان
مسئول تدارکات بیمارستان امید
6 آقای رسول ذوالفقاری مسئول تدارکات بیمارستان کامیاب
7 آقای علی خوش گفتار
رئیس امور اداری معاونت بهداشتی
8 آقای ابراهیم صادقی مسئول کارپردازی معاونت غذا و دارو

 

 

 

  اهداف کارگروه
 1

طراحی واستقرار نظام برنامه ریز خریدهای متناسب با قوانین ومقررات موجود

  2

انتخاب وراه اندازی سامانه جامع خرید تدارکات

3

اتخاذ تصمیم مناسب درخصوص خریدهای کلان دانشگاه با درنظر گرفتن صرفه وصلاح دانشگاه

4

ایجاد بستری مناسب جهت خریدهای اینترنتی ورفتن به سمت انبارهای مجازی

5

تدوین برنامه آموزشی با همکاری اداره آموزش دانشگاه برای تمامی کارپردازان شاغل دانشگاه

6

تدوین راهکارهای مناسب در خصوص صدور وتائید امضای الکترونیکی در سندهای کارپردازی

 7

تدوین راهکارهای مناسب در راستای رفع چالشهای موجود بین واحدهای کارپردازی وحسابداری

 8

ایجاد بستر سامانه الکترونیکی دولت


  صورتجلسات
 1 صورت جلسه اول
2

صورت جلسه دوم

 

 

 


 


منو اصلي