کارگروه تخصصی اداره انبارها

بازدید: 134
ردیف
نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر حسن منفرد مدیر پشتیبانی دانشگاه
 2

آقای مصطفی غلامی

رئیس اداره انبارهای دانشگاه
3

 آقای دکتر محمد ابراهیم شوشتری

 مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه
4

 آقای دکتر سید سعید سعیدی

 مشاور درمان در امور تجهیزات پزشکی و ساماندهی و اعتبارات برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه
5

 آقای محسن ارحنه

مسئول حراست معاونت توسعه و منابع دانشگاه
6  آقای محمد رضا الهی فر / آقای محمدمهدی‏زمانی

 رئیس اداره حسابداری مدیریت امور مالی / کارشناس اداره حسابداری مدیریت امور مالی

7

 آقای عباس ندافیان

کارشناس مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
8 آقای علی خوش گفتار رئیس اداره امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه
9 آقای کاظم ماهی کارشناس امور حقوقی دانشگاه

 

 

 

  اهداف کارگروه تخصصی انبارهای دانشگاه
1

   آشنایی با چالشها، مشکلات و نواقص موجود در انبارهای دانشگاه

2

 بحث، بررسی و تبادل نظر در خصوص تغییر یا اصلاح فرایندهای موجود در انبارها

3

 بررسی و نیاز سنجی در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز انبارداران

4

 ارائه راهکار و تصویب بخشنامه ها و آئین نامه هایی که موجب بهبود وضعیت انبارهای دانشگاه شود.


  صورتجلسات کارگروهها
1 صورت جلسه اول
2 صورت جلسه دوم
3 صورت جلسه سوم

منو اصلي