واحد فناوری اطلاعات مدیریت

بازدید: 5353
 
 
 
 
 
 
 

معرفي پرسنل امور رايانه

 

 
 
 
 

 

 

 

شرح وظايف امور رايانه

شرح وظايف اموررايانه

فرم درخواست خدمات اموررايانه1

فرم درخواست خدمات اموررايانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

منوی مدیریت پشتیبانی