برگزاری کلاس های آموزشی

بازدید: 1554

 

 

اخبار و اطلاعیه

   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

 

ارتباط با سامانه های آموزش کارکنان

 

مطالب آموزشی

متن شما....

 

ضوابط آموزشی

متن شما....

تماس با رابط آموزشی

         رابط آموزشی مدیریت پشتیبانی

مریم خرمشاهیان  

ایمیل :     khoramshahianm1[at]mums.ac.ir  

شماره تماس مستقیم :38049522

شماره داخلی:        9522

    

 

 

شرح وظایف رابط آموزشی: یکی از کارکنان واحد برگزار کننده است که مسئولیت کلیه امور
 
اجرایی دوره را از سوی مدیریت واحد به شرح ذیل بر عهده دارد.
 
  
برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی
 
  ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین مربوطه
 
  هماهنگی با استاد جهت حضور در دوره آموزشی
 
  اخذ موافقت جهت مجوزهای مالی دوره
 
  اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسئولین مربوطه
 
  حضور در دوره آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن
 
  شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن
 
  ارسال اصلاحیه در ارتبا ط با هرگونه تغییرات در مکان و زمان دوره آموزشی وآزمون قبل از اجرای آن
 
  ارسال فرم گزارش پایانی حداکثر یکماه پس از پایان دوره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی مدیریت پشتیبانی