اداره خدمات

بازدید: 17128
 
 
 

معرفی اداره

 

 

اداره خدمات عمومی دانشگاه مستقر در شهرک دانش و سلامت در ساختمانی به مساحت 15000 متر مربع متشکل از 62 نفر پرسنل در حوزه های اداری ،امور قرارداد ها، ،نظارت، نقلیه، فضای سبز و خدمات می باشد. که با توجه به خط مشی های تعیین شده از طرف مدیریت محترم پشتیبانی دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

 فعالیتهایی که در چهارچوب وظایف این اداره می باشد می توان به شرح ذیل نام برد:


 

1- نظارت بر قراردادهایی نظیرقرارداد خدمات ، فضای سبز ، ایاب و ذهاب، بوفه مواد غذایی ،تایپ و تکثیر و آژانس دانشگاه

2-نظارت بر امور پذیرایی میهمانان و انجام امور تشریفات جلسات، ایاب و ذهاب،

3-بررسی صورت وضعیت های ارسالی پیمانکاران ترابری در پایان هر ماه که مربوط به قرارداد های تحت نظارت می باشد.

4-نظارت بر امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی کارکنان 

 

فضای سبز

شارژکیف پول الکترونیکی

کارت سوخت خودرو

سامانه حمل و نقل سامانه سرو غذا
چک لست ها فرایند نصب دستگاه رد یاب (gps) مسیر سرویس های ایاب و ذهاب فرایندهای اداره خدمات


 


معرفی کارکنان

 

 

چک لیست ها

چک لیست آبدارخانه 

چک لیست آشپزخانه

چک لیست سرویس بهداشتی

چک لیست ارزیابی سرویس های ایاب و ذهاب

 

فرآیندها

 


کارگروهها

 

    اعضاء کارگروه
1 آقای دکتر حسن منفرد مدیر پشتیبانی دانشگاه
2 آقای جواد قدمگاهی
رئیس اداره خدمات دانشگاه
3 آقای هادی هنرمند
کارشناس اداره خدمات دانشگاه
4
آقای فریدون هاشمی 
مسئول امور عمومی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی کامیاب
5 آقای پرویز ملک زاده

مسئول امور عمومی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

6 آقای سید مجید حسینی رئیس اداره امور اداری مرکز بهداشت شماره 2 
7 آقای محمد علی نجاری مسئول امور عمومی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)
8 آقای رسول جوکار
رئیس امور اداری بیمارستان دکتر شریعتی
9 آقای شیری مسئول امور عمومی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی قائم (عج)
10 آقای خراشادی زاده رئیس اداره امور اداری دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

  اهداف کارگروه تخصصی اداره خدمات دانشگاه
1 اولویت پرداختن به آموزش پرسنل نیروهای خدماتی و نیازسنجی آموزش برای نیروهای فوق الذکر
2 بازنگری در شرح وظایف تخصصی امور عمومی و ارائه آن در کارگروه اداره خدمات دانشگاه
3 تشکیل کارگروه جهت سیاستگذاری کلان در سطح واحد های اقماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4
تثبیت نقش کارگروه به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره خدمات در تدوین مصوبات
5 توسعه و بسط مصوبات کارگروه به سایر واحد های اقماری دانشگاه مشهد در غالب بخشنامه ها
6 مستند سازی پیشنهادات و درج آن در سایت دانشگاه و صفحه مدیریت پشتیبانی دانشگاه
7 تدوین کتابچه آنچه یک مسئول امور عمومی باید بداند
  صورتجلسات کارگروهها
1 صورت جلسه اول
2 صورت جلسه دوم
3 صورت جلسه سوم
4 صورت جلسه چهارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منوی مدیریت پشتیبانی

بازدید از واحدها

-شهرستان چناران

-دریافت صورت جلسه آموزشی

(سامانه نقلیه ،چناران )

-بیمارستان ابن سینا