صفحه معرفی مدير پشتیبانی

بازدید: 6617

 

 

دکتر حسن منفرد

مدير پشتيباني دانشگاه   

تلفن :  38797260  -051                                   

نمابر:  38763924 -051                           

 monfaredh1[at]mums.ac.ir

 

سوابق مديريتي :


رئیس اداره بهزيستي قوچان از سال 79-85

معاون مدير كل بهزيستي خراسان رضوي از سال 85-88

رابط رياست دانشگاه در امور شبكه هاي بهداشت و درمان از سال 88-89

عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات کارکنان دانشگاه از سال 89 تاشهريور 92

مسئول پروژه رفاهی گهرباران از سال 89 تا کنون

 مسئول کمیته رفاهی ورزشی تحول اداری دانشگاه از سال 89 تا کنون

 

 

 شرح وظايف :

 

 برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی در حوزه مدیریت پشتیبانی

 

 برون سپاری امورپشتیبانی (تاسیسات ، حمل و نقل ، نگهداری فضای سبز ، طبخ و توزیع غذا  و... )به  بخش خصوصی

 

 ارتقای سطح کیفی وتوسعه خدمات  پشتیبانی ، رفاهی و ورزشی کارکنان

 

  تهیه دستور العملهاي لازم در خصوص خدمات پشتيباني و صدور به واحدهای تابعه

 

 نظارت بر امورمالی و بازرگانی بر اساس آئین نامه مالی معاملاتی ، دستور العملها و بخشنامه ها

 

  نظارت برثبت و ارسال کلیه مکاتبات اداری و ارتقا سیستمهای الکترونیکی مربوطه اعم از اتوماسیون اداری وامور پشتیبانی سیستمهای کامپیوتری حوز ه معاونت توسعه

 

 نظارت و پیگیری در خصوص صرفه جویی منابع در ستاد مرکزی وواحدهای تابعه بویژه حاملهای انرژی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

 

 نظارت بر حسن اجراي وظايف ادارات زیر مجموعه و  تهيه و تنظيم گزارشات  لازم جهت مقامات مافوق


 

 

 

آدرس پستي: مشهد -بلوار شهيد فکوري -بين ميدان شهيد و آل جوان-ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-مديريت پشتيباني

 


 
 

 

  

 
 
 

 

 

منوی مدیریت پشتیبانی