IMAGE بازدید تیم کارشناسی اداره خدمات دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
یکشنبه, 23 شهریور 1399
بازدید تیم کارشناسی اداره خدمات دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان چناران  با حضور... ادامه مطلب ...
IMAGE سیاه پوش نمودن ساختمان مرکزی شماره2 توسط اداره خدمات
سه شنبه, 04 شهریور 1399
     در روز چهار شنبه و پنج شنبه مورخ 29 و30 مردادماه 1399  به همت نیروهای خدمات شهرک... ادامه مطلب ...
IMAGE بازدید تیم کارشناسی اداره خدمات مدیریت پشتیبانی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
سه شنبه, 04 شهریور 1399
بازدید تیم کارشناسی اداره خدمات دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان قوچان با حضور رئیس... ادامه مطلب ...
IMAGE بازدید تیم کارشناسی اداره خدمات مدیریت پشتیبانی دانشگاه از ساختمان مرکز بهداشت شماره5 مشهد
دوشنبه, 03 شهریور 1399
بازدید تیم کارشناسی اداره خدمات دانشگاه از ساختمان مرکز بهداشت5  با حضور رئیس... ادامه مطلب ...

سامانه سینا

سـامـانـه یکپـارچـه نــظام اطـلاعــات

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان