علی اسکندری - معاون مدیر پشتیبانی دانشگاه

پست الکترونیک:EscandariA1@mums.ac.ir
تلفن تماس:  -051
نمابر:  38798385  -051
آدرس:  مشهد - بلوار شهید فکوری - بین میدان شهید جوان و آل شهیدی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

سوابق مدیریتی و اجرایی

 • کارشناسی مدیریت دولتی
 • کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • مسئول اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیا تایباد
 • رئیس امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان تایباد
 • جانشین مسئول امورداروئی شبکه بهداشت ودرمان تایباد
 • جانشین ریاست مرکز بهداشت تایباد
 • رئیس گروه بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه
 • معاون مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه
 • مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

محسن ارهنه - معاون مدیر پشتیبانی دانشگاه

پست الکترونیک: ArehanehM1@mums.ac.ir
تلفن تماس:  38049003  -051
نمابر:  38798385  -051
آدرس:  مشهد - بلوار شهید فکوری - بین میدان شهید جوان و آل شهیدی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

سوابق مدیریتی و اجرایی

 • کارشناس حقوق و کارشناس ارشد مدیریت
 • مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان خواف
 • مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
 • مسوول حراست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
 • نماینده حفاظت پرسنلی مدیریت حراست دانشگاه در امور شهرستانها
 • عضو گروه تحقیق هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور
 • کارشناس خبره بند 3 ماده 55 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 • عضو کارگروه تدوین شیوه نامه ی مکاتبات اداری دانشگاه